Huisregels Maxis Muiden

Om het verblijf van alle bezoekers in het winkelcentrum van Maxis Muiden  zo aangenaam mogelijk te maken, zijn de volgende artikelen binnen het winkelcentrum Maxis Muiden van toepassing:

1.            Diverse medewerkers van de beveiliging waken over de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het winkelcentrum.

 

2.           Bezoekers zijn verplicht in het winkelcentrum, de toiletten, het parkeerterrein te allen tijde schoon te houden. Afval, huisvuil, sigarettenpeuken, kauwgom en dergelijke dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.

 

3.           Honden en/of huisdieren dienen aangelijnd te zijn in het winkelcentrum.

 

4.           Het is verboden om zich zonder kennelijk doel in het winkelcentrum, en op het parkeerterrein op te houden en/of te vertoeven

 

5.            Zitten is alleen toegestaan op de daartoe bestemde stoelen en banken.

 

6.           Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom-)fiets en/of scooter in het winkelcentrum is niet toegestaan.

 

7.           Gemotoriseerde invalidenwagens en/of scootmobielen dienen zich stapvoets voort te bewegen.

 

8.           Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen en spelen met ballen en radiografisch bestuurbare speelgoed en/of apparaten is niet toegestaan.

 

9.          Roken binnen in de hoofdhal van het winkelcentrum is niet toegestaan.

 

10.       Het gebruik van alcohol in het winkelcentrum en rondom is niet toegestaan.

 

11.       Het is niet toegestaan om drugs en/of verdovende middelen te gebruiken dan wel te verhandelen.

 

12.       Bezoekers die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn zullen uit het winkelcentrum worden verwijderd.

 

13.       De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de kranten, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, demonstreren, politiek en/of geloof gerelateerde acties, bedelen, musiceren en optreden, venten, de verkoop van alcohol, het gelegenheid geven tot gokken en/of kansspelen, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of enig ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van winkelcentrum Maxis Muiden.

 

14.       Het bestuur van winkelcentrum Maxis Muiden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming tot binnentreden van, of het nog langer verblijven in het winkelcentrum te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als het parkeerterrein als aangrenzende aanlooproutes behorende tot het eigen terrein van Maxis Muiden.

 

15.       Samenscholen, hinderlijke gedragingen, het belemmeren, lastigvallen c.q. hinderen van andere bezoekers en/of winkeliers, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in de ruimste zin des woords is niet toegestaan.

 

16.       Op het parkeerterrein van Maxis Muiden  zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing. Parkeren dient te geschieden in de daartoe bestemde vakken. Parkeren geschiedt op eigen risico.

 

17.       Winkelwagens  dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden geretourneerd.

 

18.       Aanwijzingen van het bestuur van de winkeliersvereniging van winkelcentrum Maxis Muiden en/of van de beveiliging en/of de daartoe uitgeruste bedrijfshulpverleners (BHV’ers) dienen te allen tijde en vooral bij calamiteiten, op eerste verzoek, te worden opgevolgd.

 

19.       Personen die door de beveiliging worden verzocht het winkelcentrum en/of de parkeerterrein te verlaten, dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van huisvredebreuk en/of lokaalvredebreuk.

 

20.       Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging en/of misbruik van de vaste inrichting van het winkelcentrum, (winkel-)diefstal en/of overtreding van de huisregels kan bezoekers de toegang tot het winkelcentrum, en het parkeerterrein worden ontzegd.

 

21.       Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

22.       Weigeringsgronden van bezoekers voor het winkelcentrum zijn onder andere: a. de openbare orde, b. de openbare veiligheid, c. de volksgezondheid, d. de bescherming van het milieu, h. het hebben van gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen, i. inbrekerswerktuigen vervoeren of geprepareerde tassen voor diefstal bij zich te hebben, ongepast, hinderlijk, gevaarlijk of gewelddadig gedrag en/of racistische uitlatingen.

 

23.       De medewerkers van de beveiliging en/of leden van het bestuur van winkelcentrum Maxis Muiden kunnen bij onregelmatigheden en/of bij strafbare feiten een toegangsverbod en/of een collectief winkelverbod, volgens de wettelijke richtlijnen  tot maximaal 24 maanden opleggen. Overtreding van een winkelverbod is een strafbaar feit.

 

24.       De medewerkers van de beveiliging en/of het bestuur van winkelcentrum Maxis Muiden zullen bij strafbare feiten zoals diefstal, vernieling, huisvredebreuk en/of belediging en/of bedreiging aangifte doen bij de politie, waarna een collectief winkelverbod zal volgen.

 

25.       Medewerkers van de beveiliging en/of medewerkers van Maxis Muiden mogen bij een redelijke vermoeden of  een vermoeden bij een diefstal en/of strafbare feiten die zijn geconstateerd van rechtswege gemachtigd om bij  betrokkenen een tassecontrole uit te voeren en/of aan te houden en over te dragen aan de politie.

 

26.       Deze huisregels zijn van kracht in en om winkelcentrum Maxis Muiden en het parkeerterrein.

 

27.       In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien of niet duidelijk zijn, beslissen de medewerkers van de beveiliging van het winkelcentrum Maxis Muiden die gerechtigd zijn de huisregels te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

 

28.       Bezoekers betreden winkelcentrum Maxis Muiden op eigen risico en het bestuur van winkelcentrum Maxis Muiden  is niet aansprakelijk in geval van diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen en/of voertuigen.

 

29.       Bij noodgevallen en/of calamiteiten dient het volgende nummer gebeld te worden: 112

 

30.       Bij onraad of niet dringende zaken dient het volgende nummer gebeld te worden: 0900-8844

 

31.       Bezoekers kunnen zich bij verlies of diefstal melden bij de beveiliging.